Pomiń zawartość →

Regulamin korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej

  1. Prawo korzystania.

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem opłat, które mogą być pobierane zgodnie z art. 14 ust. 2 z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 ze zm.):

a/ za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

b/ za uszkodzenie lub zniszczenie, materiałów bibliotecznych.

  • Procedura zapisu.

1. Zapisy do biblioteki są dobrowolne.

2. Przy zapisie do biblioteki należy:

a/ okazać ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymację szkolną,

b/ zapoznać się z obowiązującym regulaminem korzystania z biblioteki,

c/ wypełnić i podpisać druk zobowiązania.

  • Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych.

1. Zbiory biblioteczne należy wypożyczać na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, po uprzednim zgłoszeniu przez czytelnika, ale tylko w przypadku, jeżeli nie ma zapotrzebowania na te zbiory ze strony innych osób.

3. Przedłużenie terminu zwrotu książek powinno zostać zgłoszone najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone zbiory.

4. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

4. Zasady i warunki udostępniania księgozbioru na miejscu i korzystania z czytelni.

1.Z księgozbioru czytelni można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.

2.W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.

5. Kary i inne opłaty.

1.Za zgubienie, uszkodzenie lub zniszczenie księgozbioru odpowiada czytelnik i płaci odszkodowanie w kwocie równej aktualnej wartości rynkowej danego zbioru. Kwotę tą ustala bibliotekarz. W przypadku zagubienia wydawnictwa wielotomowego czytelnik pokrywa koszt w całości.

2.Biblioteka może pisemnie upomnieć się o zwrot wypożyczonych zbiorów. Czytelnik pokrywa koszt upomnienia, który stanowi: aktualna cena znaczka pocztowego, koszt koperty, wydruk upomnienia.

6. Pozostałe usługi.

1.Czytelnik może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu komputerowego i usług internetowych na stanowiskach do tego przeznaczonych.

2.Ze sprzętu komputerowego i usług internetowych można korzystać tylko w celach edukacyjnych, w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.

3.Stanowisko komputerowe może zajmować tylko 1 osoba.

4.Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia powinny niezwłocznie powiadomić o tym pracownika biblioteki.

5.Odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu komputerowego biblioteki ponosi użytkownik.

6.Pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania kont i stron WWW oraz za zawartość przesyłanych listów i treści publikowanych na stronach WWW, ponosi ich autor i użytkownik.

7.Stanowczo zabrania się wykorzystywania zasobów systemu komputerowego do:

a/ prowadzenia działalności mającej na celu naruszenie bezpieczeństwa systemów komputerowych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, np. próby włamań na konta innych użytkowników, zakłócanie i blokowanie pracy innych użytkowników i systemów,

b/ prowadzenia wszelkiej działalności komercyjnej, np. tworzenia oprogramowania na zlecenie, prowadzenia komercyjnych serwisów informacyjnych, rozsyłania listów reklamowych,

c/ nawoływania do przemocy, nietolerancji religijnej bądź rasowej oraz prowadzenie agitacji politycznej i religijnej,

d/ przeglądania i programowania materiałów i treści pornograficznej lub innej obscenicznej,

e/ samodzielnego instalowania oprogramowania dodatkowego,

f/ wprowadzania zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych.

8.Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować pracę osób przy stanowiskach komputerowych. W przypadku naruszenia regulaminu pracownicy biblioteki mają prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika przy komputerze.

9.Do przełączeń i napraw sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece upoważniona jest wyłącznie osoba do tego uprawniona. Zabrania się użytkownikom tego sprzętu samowolnego przełączania i rozkręcania urządzeń komputerowych.

10.Osoby zachowujące się głośno i przeszkadzające innym użytkownikom będą wypraszane z biblioteki.